Huishoudelijk reglement jeugdspelers en hun ouders

Je hebt ervoor gekozen om je zoon of dochter bij onze vereniging te laten sporten. Dit betekent dat je vertrouwen hebt in de jeugdopleiding die wij bieden. Het garanderen van kwaliteit houdt echter ook in dat we met de diverse betrokkenen bepaalde afspraken maken en dat bepaalde spelregels in acht genomen moeten worden. Met dit huishoudelijk reglement willen we die afspraken en regels even op een rij zetten.

Regels en afspraken voor spelers en ouders

 Afspraken

 • In het begin van het seizoen ontvang je een lijstje met praktische afspraken in verband met de trainingen en de wedstrijden. Deze dienen gerespecteerd te worden. Van de spelers verwachten we dus dat ze op tijd aanwezig zijn bij trainingen en wedstrijden. Indien belet verwittig je steeds de trainer zo vroeg mogelijk.
 • Bij het afzetten van de spelers wordt gevraagd toch even te controleren of de wedstrijd en/of de training plaats vindt. Afgelastingen worden tijdig op de website aangekondigd, maar het kan steeds gebeuren dat dit om de één of andere reden niet lukt.
 • Op het moment van de training zijn de trainers en afgevaardigde(n) verantwoordelijk voor de opvang van de spelers vanaf een kwartier voor de aanvang van de training tot de spelers na de training de kleedkamer verlaten. De toestemming voor het verlaten van de kleedkamer gebeurt door de trainer(s) en zijn afgevaardigde(n). Bij de wedstrijden geldt dat vanaf het aanwezigheidsmoment zoals vermeld op de uitnodiging tot na de gezamenlijke drink na een thuiswedstrijd of bij terugkomst aan de VELODROOM na een uitwedstrijd. Maak over het afhalen van de speler duidelijke afspraken als je als ouder niet mee gaat op verplaatsing.
 • Het is voor ouders en supporters niet toegelaten om een speler te vergezellen in de kleedkamers voor of na de sportbeoefening. Uitzondering hierop zijn onze allerkleinsten (voetbalschool, U7 en U8), waar het wel toegestaan is dat 1 ouder meehelpt met zijn/haar kind.
 • Voor en na wedstrijden en tornooien dragen alle spelers de uitgangskledij van de club.
 • Tijdens trainingen dragen alle spelers vanaf de U8, de opgelegde trainingskledij van KM Torhout.

Wedstrijden

Elke wedstrijd wordt beschouwd als beloning voor de spelers. De samenstelling van de ploeg behoort uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van de trainer.
Wie geselecteerd is voor een wedstrijd krijgt, behoudens overmacht (bijvoorbeeld blessure) of specifieke afspraken, de kans om een redelijke periode mee te spelen (er wordt gestreefd naar minstens een halve wedstrijd). Starten als reserve aan een wedstrijd kan verschillende oorzaken hebben:

 • Onvoldoende je best doen tijdens de training.
 • Niet aan de eisen van de trainer voldoen om tot de basisgroep te behoren.
 • Niet in orde zijn in verband met afspraken: bijv. afwezig blijven op de training zonder te verwittigen.

Als speler of als ouder mag je steeds uitleg vragen over het hoe en waarom van de ploegsamenstelling, maar we verwachten dat je dat doet op een rustige manier, zonder vooroordelen en op een tijdstip dat het ook de trainer past. Het is echter niet de bedoeling dat elke stap of elk initiatief steeds door de trainer of jeugdcoördinator dient uitgelegd en/of verantwoord te worden. Door aan te sluiten bij KM Torhout heb je vertrouwen in de trainersstaf en de medewerkers.

Supporteren en resultaten

 • Wij moedigen ouders aan om hun kind tijdens de wedstrijden te komen bewonderen, maar we verwachten wel dat onze supporters de ploeg als team aanmoedigen.
 • Ook wij winnen graag. Het belangrijkste is echter niet in de eerste plaats het resultaat, maar wel de spelkwaliteit en de spelvreugde.
 • Er wordt thematisch getraind en niet in functie van bepaalde wedstrijden of resultaten.
 • Zet uw kind niet op een onaantastbaar verhoog. Je bent er dan zelf de oorzaak van dat hij/zij eraf zal vallen.
 • Geef zelf geen dwingende richtlijnen over hoe hij/zij moet spelen of hoe anderen dat moeten doen. Als ouder weet je immers niet altijd welke opdrachten uw kind van de trainer heeft meegekregen. Je zou zo zelf voor een conflictsituatie met de trainer kunnen zorgen waarvan je kind de dupe kan worden.

Kritiek

 • Wij staan open voor kritiek, zolang die op een positieve manier rechtstreeks aan de betrokken persoon gegeven wordt.
 • Vermijd negatieve opmerkingen tijdens de wedstrijden.
 • Als u niet akkoord gaat met bepaalde beslissingen, vraag dan uitleg in een rustig gesprek met de trainer. Val er geen andere mensen mee lastig. Deze weten vaak niets af van de situatie en kunnen je toch niet verder helpen!
 • Als je het gevoel hebt onvoldoende gehoord te worden door de trainer, kan je ook contact opnemen met de jeugdcoördinator, de jeugdvoorzitter of de vertrouwenspersoon. Zij zullen in samenspraak met de trainer en de ploegafgevaardigde een oplossing voor het probleem zoeken.

Indien we merken dat je je als ouder niet aan de richtlijnen kan houden, zal je voor een gesprek met de jeugdcoördinator en/of de jeugdvoorzitter uitgenodigd worden. Als ook dat niet afdoende blijkt, wordt je zoon of dochter uit onze ploegen geweerd.

>> Charter voor ouders en supporters

Specifieke regels voor de spelers

Jeugdspelers van KM Torhout herken je aan hun ingesteldheid en levenswijze.

 • De speler brengt de naam van de club niet in diskrediet door onbehoorlijk of onsportief gedrag, zowel op als naast het terrein. De trainer kan, steeds in samenspraak met de jeugdcoördinator, sancties nemen in geval van ernstige tekortkomingen op gebied van fair play, sportiviteit en algemeen gedrag.
 • Als jeugdspeler van ben je ook supporter van de 1ste ploeg. Als je een wedstrijd bijwoont, laat je ook zien dat je uit het goede voetbalhout bent gesneden (geen verwijten naar de scheidsrechter, geen vandalisme …)
 • Er geldt een absoluut alcohol- en rookverbod op de sportaccommodatie van de eigen club of die van de tegenstander. Ook buiten deze accommodaties wordt het gebruik ervan afgeraden. Vanzelfsprekend worden ook drugs niet getolereerd.
 • Een speler die opzettelijk schade aanbrengt aan de accommodatie van de eigen club of die van de tegenstander, dient deze te vergoeden.
 • Een speler die een instructie van de trainer, ploegafgevaardigde, jeugdcoördinator of een lid van het jeugdbestuur niet volgt, kan gesanctioneerd worden.
 • Pestgedrag en racisme worden op geen enkel moment en onder geen enkele omstandigheid getolereerd.
 • Elke speler toont volledige inzet en concentratie bij elke training en wedstrijd, alsook bij de wedstrijdopwarming en nabespreking.
 • Na een training helpt elke speler bij het verzamelen en ordenen van alle gebruikte oefenmaterialen.
 • Douchen na elke training, wedstrijd is verplicht. De speler bewaart de orde in de kleedkamer. Er wordt niet gespeeld en er wordt geen afval achter gelaten. Men laat ook het materiaal van anderen die eenzelfde kleedkamer gebruiken, gerust. Er worden geen grapjes uitgehaald met kleding van andere spelers. Er wordt niet met modder geworpen, noch op de muren gespuwd. De douches zijn geen toilet.
 • Het is ten strengste verboden te fotograferen of te filmen tijdens het douchen of in de kleedkamers. Bij overtredingen wordt streng gesanctioneerd.
 • Geen enkel beeldmateriaal van medespelers en/of begeleiders mag gedeeld worden via mail of sociale media met de bedoeling de medespeler en/of begeleider schade te berokkenen in welke vorm dan ook. Bij overtredingen wordt ook hierop streng gesanctioneerd.
 • Zowel na een training, als na een wedstrijd verlaat men in groep de kleedkamer nadat de trainer of ploegafgevaardigde toestemming gegeven heeft.
 • De speler verzorgt zijn materiaal. Zowel voor training als voor wedstrijden zijn de voetbalschoenen gepoetst. Bij wedstrijden is de uitgangskledij van de club verplicht. Ook deze is steeds verzorgd.
 • Bij wedstrijden is het gebruik van smartphone, iPhone, iPod e.d. niet toegelaten in de kleedkamer.
 • De verplaatsingen met de wagen gebeuren na afspraak met de trainer(s) en/of afgevaardigde(n).
 • Een goede nachtrust en gezonde voeding is van groot belang voor de jonge voetballer.
 • Elke speler zet zich steeds ten volle in op school. KM Torhout hecht veel belang aan een positieve studiehouding en aan resultaten volgens de mogelijkheid van elk kind.

Het lidmaatschapsgeld

Het bestuur bepaalt ieder jaar de bijdrage voor lidmaatschap. Deze bijdrage bevat de aansluiting bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond met inbegrip van de sportverzekering. Ze geeft bovendien recht op het volgen van de wekelijkse trainingen en het deelnemen aan de wedstrijden (vanaf de leeftijd van 5 jaar). Eveneens inbegrepen in het lidgeld is het kledingpakket aangeboden door de club.

De club is geen goedkoop vervangmiddel voor kinderopvang. Ze heeft als doelstelling kinderen van alle leeftijden in contact te brengen met de voetbalsport en ze hierin op een speelse en degelijke wijze op te leiden. De club voorziet daarvoor goede trainers en de benodigde infrastructuur en materialen. Na het betalen van het lidgeld, ontvangt de speler zijn kledingpakket.

In geval van overmacht (o.a. weersomstandigheden en/of beslissingen van overheidsinstanties) waardoor er niet getraind en/of gespeeld mag worden, kan er geen deel van het lidgeld gerecupereerd worden.

In geval van zelf beslissen om de club te verlaten tijdens het seizoen (naar een andere club of stoppen met voetballen), kan er geen deel van het lidgeld gerecupereerd worden.

Door het betalen van het lidmaatschapsgeld verklaren ouders en spelers dat zij het huishoudelijk reglement kennen, aanvaarden en zullen respecteren!

Er is een korting voor meerdere spelers binnen eenzelfde gezin.
Spelers die in het bezit zijn van een UiTpas regio Brugge en die in aanmerking komen voor het kansentarief, kunnen hun aanvraag tot korting op het lidgeld indienen via secretariaat@kmtorhoutjeugd.be.
Uitstel van betaling lidgeld of betaling lidgeld in schijven is mogelijk na overleg met het kernbestuur. Dit wordt enkel verleend na uitdrukkelijke vraag en is jaarlijks herzienbaar. Automatische verlenging van deze gunstmaatregel in niet mogelijk. Deze gunstmaatregel moet, indien gewenst, elk voetbalseizoen opnieuw aangevraagd worden.

[printfriendly]

Reacties zijn gesloten.