Missie

Algemene missie KM TORHOUT

Als voetbalclub wil KM TORHOUT zich een plaats toe eigenen in de linker kolom van tweede klasse Amateurs van de Vlaamse voetbalvleugel Voetbal Vlaanderen.
KM TORHOUT streeft naar een professionele uitbouw van haar organisatie en naar een infrastructuur die aan alle wettelijke eisen voldoet.
KM TORHOUT wil financieel gezond zijn en haar goede jeugdwerking consolideren en verder uitbouwen.
De raad van bestuur, het dagelijks bestuur en zijn medewerkers communiceren open in een vertrouwelijke en opbouwende sfeer.
KM TORHOUT wenst het sportieve uithangbord te zijn van midden West-Vlaanderen.
KM TORHOUT wil een maatschappelijke rol vervullen waar verdraagzaamheid, sportiviteit, eerlijkheid, vertrouwen, waarden, normen en respect voor diversiteit hoog in het vaandel gevoerd worden.
De waarden bij KM TORHOUT zijn team, respect, ambitie, progressie, passie, eenvoud en nederigheid.
KM TORHOUT wil zijn spelers leren voor iedereen het nodige respect op te brengen, onafhankelijk van kleur, afkomst, religie of overtuiging. Wij onderschrijven het anti-geweld credo en het sociaal charter van de KBVB.
KM TORHOUT wil zijn spelers leren om te gaan met het wedstrijdgebeuren. Willen winnen, maar durven verliezen is hier de boodschap. Wij onderschrijven het Fair-Play reglement van UEFA.
Bij KM TORHOUT biedt het individueel proces respect voor de individuele kwaliteiten van elke speler. Dit  individueel proces wordt in team naar voor gebracht. Het individueel proces en het teamgebeuren komen nu en dan haaks op elkaar te staan. Het individueel proces krijgt bij ons (in de jeugdwerking) steeds voorrang, ook als team (kern) moeten we samen sterk zijn. Elke speler wordt opgevolgd via een permanente evaluatie. Dit om de kwaliteit te laten primeren tegenover de kwantiteit.
Een speler van KM TORHOUT, moet een winnaar zijn op sportief (technisch – spelintelligent – fysisch – mentaal) en extra-sportief gebied.
KM TORHOUT moet het voetbal promoten in de regio en enkele specifieke knelpunten van het Belgisch voetbal, met name het gebrek aan techniek en spelintelligentie en het manifeste manco aan een individuele actie doen vergeten.
KM TORHOUT zal voetballen in een wisselende veldbezetting, steeds vanuit de filosofie van het zonevoetbal. Daarbij moeten we in staat zijn een 4-3-3 , 4-5-1 of een 3-4-3 systeem toe te passen in het zonevoetbal met een vaste veldbezetting in B- en/of B+. Dit zowel bij stilstaande fases in B- en/of B+.
KM TORHOUT staat achter de Panathlon verklaring die het heeft over “ethiek in de jeugdsport”.

KM TORHOUT wil haar missie waarmaken door een cultuur te creëren die gebaseerd is op waarden. Dit zijn leefregels waaraan iedereen van KM TORHOUT zich houdt, zowel de jongste jeugdspeler als de voorzitter. Alleen als iedereen volgens die waarden handelt, is er voldoende samenhang en interne kracht binnen de club om de doelstellingen te bereiken. We besteden daarom bijzondere aandacht aan de interne communicatie van de waarden.

7 kernwaarden

Team. De voetbalsport is een teamsport. Daarom handelen we bij KM TORHOUT als één team. Niet alleen op het terrein, maar ook ernaast. Wij hebben één gemeenschappelijke visie en weten dat het team als geheel sterker is dan de optelsom van de individuen die er deel van uitmaken.

Respect. We tonen respect voor iedereen van KM TORHOUT en iedereen waarmee we in contact komen. Van terreinverzorger over supporter tot tegenstrever en scheidsrechter.

Ambitie. We hebben ambitie en streven naar uitmuntendheid maar we doen dit op een sportieve en eerlijke manier en zullen ons daarvoor gemotiveerd en met een positieve houding inzetten. Wij houden vast aan onze beginselen van goed beheer op sportief en extra-sportief gebied.

Progressie. KM TORHOUT bouwt constant aan haar toekomst en wil op verschillende vlakken progressie maken en zich verder ontwikkelen: individuele en collectieve progressie, blijvend bouwen op de jeugd en continue verbetering nastreven op alle vlakken. We willen leren van onze fouten en op regelmatige basis zullen we ons eigen functioneren toetsen door permanent te evalueren.

Passie. We hebben bij KM TORHOUT passie en dat willen we uitstralen als een vooraanstaande club in West-Vlaanderen. “Voetbal speel je met de borst vooruit”. Een passie die ons allemaal met elkaar verbindt.

Eenvoud. Met beide voeten op de grond, streven we bij KM TORHOUT naar eenvoud. Wij houden vast aan een goeie structuur en staan open voor continue verbetering zonder hoogmoedig te worden. Alle leden binnen KM TORHOUT moeten zich goed voelen door eenvoud.

Nederigheid. We werken bij KM TORHOUT continue aan nederigheid door weinig voor zichzelf te eisen en zichzelf niet op de voorgrond te plaatsen, en afkeer van gebruik van macht, laat staan opeisen, van eer. Nederigheid is niet te combineren met egoïsme. Nederigheid dient niet verward te worden met een gebrek aan zelfwaardering. Het is het tegenovergestelde van hoogmoed of arrogantie.

Missie jeugdopleiding

De jeugdopleiding van KM TORHOUT wilt het uitgangbord zijn van het jeugdvoetbal in midden West-Vlaanderen.
Het jeugdbestuur wil de voetballende jeugd de mogelijkheid bieden om hun voetbalhobby in een aangename en familiale sfeer te beoefenen, zowel op gewestelijk, provinciaal en interprovinciaal niveau en dit volgens de voorschriften van Voetbal Vlaanderen.
De doelstelling is de jeugd op een plezierige en succesvolle manier de voetbalsport te laten beoefenen. We leggen de nadruk vooral op opleiding en beleving. In elke jeugdcategorie krijgt iedere speler zoveel mogelijk speelkansen. Elke speler moet zo hoog mogelijk spelen om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. Binnen de jeugdopleiding moet het belang van de speler (individu) boven alles gaan. Zodoende legt men zo vroeg mogelijk de link naar de doelstelling bij de senioren om op een zo hoog mogelijk niveau te spelen.

Het beleid draait rond een 6-tal accenten:

  • We willen een degelijke opleiding bieden aan uw kinderen.
  • We willen dit doen in een aangename omgeving en we willen ervoor zorgen dat uw kinderen zich goed voelen bij ons. Deze beleving is voor ons van groot belang.
  • De benadrukking van discipline kan een speler nog sterker maken dan hij al is.
  • Sportiviteit, fairplay en respect dragen we als vereniging hoog in het vaandel, ook t.o.v. tegenstanders en hun supporters en t.o.v. de scheidsrechter.
  • Goede, correcte communicatie kan veel misverstanden voorkomen. Met vragen en/of problemen kan je steeds bij de trainer of jeugdcoördinator terecht. Je bent steeds welkom zolang het niet aan de toog gebeurt, tijdens de wedstrijd of training en vraag enkel wat betrekking heeft op je zoon/dochter. Voor commentaar op andere spelers ben je aan het verkeerde adres. Een positieve ingesteldheid van iedereen is al een heel goede start.
  • Bestuursleden, trainers en afgevaardigden vervullen een voorbeeldfunctie in het kader van de opvoeding van uw kinderen die u aan ons toevertrouwd.

Sociale functie jeugdopleiding

Voetbal als …

  • gezonde, sportieve attitude en vrijetijdsbesteding.
  • middel voor opvoeding als doel.
  • sociaal gebeuren.

Reacties zijn gesloten.